ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
With experience meeting knowledge, we feel that we make history in the field of float marine glass processing. VASGLASS… takes pride in the employment of talented and highly trained people, tuned to the needs of the market and capable of catering to them.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Η εμπειρία συναντά τη γνώση δημιουργώντας ιστορία στον χώρο της επεξεργασίας υαλοπίνακα. Η εταιρία διαθέτει το πλέον καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της αγοράς και γνωρίζει τον τρόπο για να τις καλύψει.