Τεχνογνωσία με Αποδείξεις

tehnognosia

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Τεκμηριωμένο Σύστημα FPC

Η VASGLASS, όντας πάντα σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, κατέχει ένα πλήρες τεκμηριωμένο σύστημα FPC και υπάγεται σε δύο συστήματα αξιολόγησης υαλοπινάκων, σύμφωνα με το επίπεδο συμμετοχής των κοινοποιημένων οργανισμών στο κάθε ένα.

Αναλυτικότερα:

tehnognosia

Σύστημα 1:

Πιστοποίηση του προϊόντος, η οποία περιλαμβάνει α) την έκδοση πιστοποιητικού Σταθερότητας της Απόδοσης (μαζί με τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος), καθορίζοντας τον τύπο του προϊόντος, και β) τη συνεχή επιτήρηση από κοινοποιημένο οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων.

tehnognosia

Σύστημα 3:

Προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος από κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών.

Η VASGLASS, πράττοντας κυρίως ως κατασκευαστής τζαμιού, διανέμει το κάθε προϊόν της με CE marking και DoP, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Δομικών Προϊόντων αριθ. 305/2011/ΕΕ.

Αναλυτικότερα:

Το κάθε προϊόν της VASGLASS εναρμονίζεται με CE marking σύμφωνα με 305/2011/EE CPR, το οποίο είναι υποχρεωτικό και βασίζεται σε:

  • Αρχική δοκιμή τύπου (Initial Type Test – ΙΤΤ).
  • Έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο (Factory Production Control – FPC).