Νέος Κανονισμός Δοκιμών Προϊόντων

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο νέος Κανονισμός Δομικών Προϊόντων αριθ. 305/2011/ΕΕ ισχύει από την 1η Ιουλίου 2013 και επιβάλει νέα και αυστηρότερα κριτήρια καθορισμού των οργανισμών που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και την επαλήθευση των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, (ανάμεσα σε αυτά και των υαλοπινάκων), αυξάνοντας όμως ταυτόχρονα την αξιοπιστία και την εγκυρότητα ολόκληρου του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου της ασφάλειας των δομικών προϊόντων.
Ως στόχο έχει να καταργήσει τυχόν τεχνικά εμπόδια κατά τη διακίνηση προϊόντων δομικών υλικών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Κανονισμός Δομικών Υλικών προβλέπει τέσσερα βασικά στοιχεία για την εφαρμογή της σήμανσης CE. Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη Δήλωση της Απόδοσης (DoP), όπως ορίζεται από τον παραγωγό.
Η δήλωση ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμοζόμενη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή που καλύπτει το προϊόν.

1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 • Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hENs) τα οποία έχουν θεσπιστεί από τον CEN/CENELEC.

2) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Έλεγχος της Εργοστασιακής Παραγωγής (FPC), με βάση τεκμηριωμένου, μόνιμου εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής, ακολουθώντας τις σχετικές εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. των υαλοπινάκων).
 • Αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του FPC.
 • Συνεχής παρακολούθηση, εκτίμηση και αξιολόγηση του FPC.
 • Προσδιορισμός του τύπου του προϊόντος, βάσει δοκιμών τύπου ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του προϊόντος.
 • Διενέργεια ελέγχων των δειγμάτων που λαμβάνονται πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
 • Τεχνικός φάκελος του προϊόντος.

3) ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (NOTIFIED BODIES)

4) ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (DOP)

Στο πεδίο της κατασκευής και της οικοδόμησης ο υαλοπίνακας κατέχει ένα πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογής, όχι μόνο εξυπηρετώντας τους κλασικούς σκοπούς της διαφάνειας, της θερμομονωτικότητας και του διαχωρισμού των χώρων, αλλά και εκπληρώνοντας επίσης τις απαιτήσεις σχετικά με την ηλιοπροστασία, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ασφάλεια, κτλ. Επομένως, είναι απαραίτητοι διαφόρων ειδών έλεγχοι. Εκτός αυτού, είναι ουσιώδης η διαπίστωση της μηχανικής συμπεριφοράς του υαλοπίνακα στη διάρκεια του χρόνου και ο προσδιορισμός της μηχανικής σταθερότητάς του ως υλικό για κατασκευαστική χρήση, όπως ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί.

Υποχρεώσεις Κατασκευαστών
Ο νέος κανονισμός Δομικών Προϊόντων αριθ. 305/2011/ΕΕ, ο οποίος ισχύει από την 1η Ιουλίου 2013, δίνει μεγάλη έμφαση στον διαχωρισμό των υποχρεώσεων σχετικά με τους κατασκευαστές δομικών υλικών, (στην προκειμένη περίπτωση των υαλοπινάκων), τους εισαγωγείς και τους διανομείς.
Ιδιαιτέρα τονίζει τις περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και τους διανομείς, ορίζοντας ότι ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευαστής, όταν διαθέτει δομικό προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τη δήλωση επιδόσεων.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ αριθ. 305/2011/ΕΕ

ypoxrewseis

Αναλυτικότερα:

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών (Άρθρο 11)

Μπορούν να μεταφερθούν σε εισαγωγέα ή διανομέα εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.

 • Κατάρτιση μιας δήλωσης απόδοσης (DoP) και τοποθέτηση του σήματος CE (στην προκειμένη περίπτωση στους υαλοπίνακες).
 • Η δήλωση απόδοσης (DoP) και οι δημοσιεύσεις από τους κατασκευαστές δεν πρέπει να περιέχουν αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις ενός προϊόντος.
 • Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τους τεχνικούς φακέλους και τις δηλώσεις απόδοσης (DoP) για μια περίοδο 10 ετών μετά την παραγωγή του προϊόντος, το οποίο έχει διατεθεί στην αγορά.
 • Ύπαρξη ιχνηλασιμότητας παραγωγής του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών.
 • Ανάκληση του προϊόντος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
 • Όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών.
 • Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στις εθνικές αρχές, εφόσον ζητηθούν.
 • Εξασφάλιση ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας σε γλώσσα που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, το οποίο μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό από τους χρήστες.

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων (Άρθρο 13)

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του εισαγωγέα είναι μεταξύ εκείνων του κατασκευαστή και του διανομέα (στην προκειμένη περίπτωση των υαλοπινάκων).

 • Διαθέτουν στην αγορά μόνο προϊόντα δομικών κατασκευών που είναι σε συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της CPR 305/2011/ΕΕ.
 • Ελέγχει ότι ο κατασκευαστής πληροί τις υποχρεώσεις του.

(Ένας εισαγωγέας θεωρείται κατασκευαστής, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τη δήλωση επιδόσεων, Άρθρο 15).

Υποχρεώσεις των διανομέων (Άρθρο 14)

Για προϊόντα τα οποία φέρουν σήμανση CE:

 • Έλεγχος της σήμανσης CE.
 • Έλεγχος της σωστής ονομασίας προϊόντος (Brand Name).
 • Έλεγχος της ταυτότητας του αριθμού αναφοράς για τη σήμανση CE και δήλωση απόδοσης (DoP).
 • Διανομή της δήλωσης απόδοσης (DoP) και των συνοδευτικών εγγράφων.

(Ένας διανομέας θεωρείται κατασκευαστής, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση προς τη δήλωση επιδόσεων, Άρθρο 15).